DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie, oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis - Serwis Aupair.pl przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.

Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu konta, za którego pośrednictwem Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest w oparciu o adres e-mail Użytkownika.
Usługa – Usługa Aupair.pl - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych ( blogów ) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu
Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi Aupair.pl posiadająca Konto w Serwisie i prowadząca w ramach Usługi swojego bloga.
Materiały – wszelkie materiały, teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy(fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne)- publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi Aupair.pl

I Warunki ogólne.
1. Usługa Aupair.pl, świadczona jest przez Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, z siedzibą w Toszku (44-180) przy ul. Gliwickiej 32, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwaną dalej Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia.
2. Świadczenie Usługi Aupair.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi Aupair.pl . Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając prowadzenie bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II Usługa.
1. Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Usługi Aupair.pl są całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można założyć dowolną ilość blogów.
2. Założenie Konta i korzystanie z Usługi Aupair.pl jest całkowicie bezpłatne.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest założenia Konta.
4. Użytkownik udziela Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zgody na wykorzystywanie blogów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi lub wysyłanie wiadomości związanych z Usługą.
5. Wszelkie działania wymienione w punkcie 4 , będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
a. niezakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
b. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
c. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,
d. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu Aupair.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
e. nieumieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, niezakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
f. niezakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
8. Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do:
a. okresowego wyłączania Serwisu Aupair.pl za uprzednim powiadomieniem Użytkowników, przy czym zakres czasowy wyłączenia Serwisu nie przekroczy 24 godzin w skali miesiąca kalendarzowego.
b. całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu Aupair.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto lub swojego bloga.
10. Wiarygodność treści blogów w Serwisie Aupair.pl oraz same blogi nie są kontrolowane przez Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia. Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji blogów przez Użytkowników.
11. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie Aupair.pl, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
12. Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników na ich blogach poprzez umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Usługę (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach ).
13. Zapis pkt. 12 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Loty.pl Podróże i Ubezpiezczenia przez Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 12 na wymienionych tam polach eksploatacji.

III Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na 2 tygodnie opublikować notkę w blogu, zawierającą ok. 250-500 znaków oraz przynajmniej raz w miesiącu kilka zdjęć. W przypadku stwierdzenia przez administratorów Usługi Aupair.pl, że w blogu nie pojawiły się nowe notki, Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięta Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do opublikowania notki i udzielenia mu w tym celu stosownego terminu.
2. Użytkownik umieszczając Materiały w blogu oświadcza, iż:
a. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
b. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
c. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.
4. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia ma prawo do zablokowania bloga w Serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.

IV Prawa i obowiązki Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia.

1. Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do umieszczania treści blogów w innych miejscach serwisów internetowych będących własnością Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, a w szczególności na stronach Serwisu Aupair.pl .Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania promowanych treści z blogów do wymogów Serwisu Aupair.pl
2. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego blog zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika.

V Polityka prywatności

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
d. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;
e. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

VI Reklamacje.

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, ul Gliwicka 32, 44-180 Toszek.
3. Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

VII Dane osobowe.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gliwicka 32.
3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
a. są one zgodne z prawdą,
b. w przypadku wskazania odpowiedniej opcji w procedurze zakładania Konta - wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia w celu promocji (marketingu) produktów i firm i/lub w celu przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowych.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, ul. Gliwicka 32, 44-180 Toszek
5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
6. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Usługi Aupair.pl

VIII

1. Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia